HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
Kế hoạch dạy phụ đạo năm học 2011 - 2012

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
TRƯỜNG THPT PHÙ ĐỔNG
 
Số  06 /KHCM – PĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Đà lạt, ngày 06  tháng 09  năm 2011

 
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC DẠY HỌC PHỤ ĐẠO NĂM HỌC 2011 - 2012
 
- Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012 của Trường THPT DL Phù Đổng.
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị.
Nay Trường THPT Phù Đổng dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh khối 10; 11; 12 năm học 2011– 2012 như sau:
I. CÁC MÔN HỌC PHỤ ĐẠO:
Toán học, Vật lý, Hóa học, Anh văn, Ngữ Văn
II. ĐỐI TƯỢNG HỌC PHỤ ĐẠO:
Tất cả học sinh Khối 10; 11 và 12
III. GIÁO VIÊN DẠY PHỤ ĐẠO:
- Giáo viên dạy chính khoá ở lớp nào thì có trách nhiệm phụ đạo học sinh yếu kém bộ môn lớp đó.
- Giáo viên xây dựng kế hoạch và giáo án lên lớp
- Nộp lại kế hoạch và chương trình dạy phụ đạo cho Ban giám hiệu trước ngày 10 tháng 09 năm 2011.
IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN:
Khối 10; 11: Bắt đầu từ đầu tháng 9 đến hết năm học
Khối 12: Từ ngày 15 tháng 8 năm 2011 đến hết năm học.
V. THỜI LƯỢNG DẠY PHỤ ĐẠO:
            Khối 10; 11: Mỗi môn phụ đạo dạy 2 tiết/ tuần
            Khối 12:
HKI: Mỗi môn phụ đạo dạy 2 tiết/ tuần
HKII: Môn Toán học; Ngữ Văn; Anh văn mỗi môn phụ đạo dạy 4 tiết/ tuần. Các môn còn lại mỗi môn phụ đạo dạy 2 tiết/ tuần
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
               1. Ban giám hiệu:
Có trách nhiệm lên kế hoạch, phân công cụ thể giáo viên giảng dạy, phân công kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc phát sinh trong các buổi học phụ đạo.
               2. Tổ trưởng chuyên môn:
Tổ trưởng CM triển khai kế hoạch cụ thể đến giáo viên trong tổ về thời gian thực hiện, những kiến thức và kỹ năng cần phụ đạo cho học sinh ở từng Khối lớp, động viên giáo viên thực hiện tốt hoạt động này và có kế hoạch theo dõi, kiểm tra và báo cáo bằng văn bản từng học kỳ.
3. Giáo viên giảng dạy:
+ Thực hiện lên lớp theo lịch phân công. Căn cứ vào chuẩn kiến thức và tùy theo tình hình thực tế của lớp, giáo viên có kế hoạch soạn nội dung phụ đạo phù hợp nhằm giúp học sinh lấy lại kiến thức căn bản của môn học, từng bước theo kịp chương trình học chính khóa.
+ Nhận danh sách lớp phụ đạo tại BCM (đ/c Việt), điểm danh học sinh ở từng buổi học và nộp lại cho BCM vào cuối đợt.
                           + Nhắc nhở học sinh tắt quạt, điện sau mỗi buổi học.
4. Giáo viên chủ nhiệm:
+ Triển khai cụ thể kế hoạch này đến học sinh và nhắc nhở các em thực hiện theo kế hoạch.
+ Nộp lại danh sách học sinh học phụ đạo cho Ban giám hiệu trước ngày 05 tháng 09 năm 2011
+ Thường xuyên theo dõi học sinh lớp mình thực hiện đúng nội quy lớp học và có biện pháp giúp các em học đạt kết quả tốt.
5. Giám thị:
                        + Theo dõi việc thực hiện kế hoạch phụ đạo của giáo viên và học sinh.
                        + Phối hợp với GVCN và các Đoàn thể để thực hiện hiệu quả và đúng kế hoạch.
            6. Học sinh:
                        + Đi học đúng giờ.
                        + Nghiêm túc nội quy trong các buổi học.
                        + Có ý thức giữ gìn trật tự, an ninh trường học.
Trên cơ sở kế hoạch dạy học phụ đạo, căn cứ vào phân công chuyên môn và thời khoá biểu nhà trường. Tổ trưởng và giáo viên căn cứ vào đó để xây dựng kế hoạch cho tổ mình, cho cá nhân giáo viên giảng dạy tự chọn đảm bảo thiết thực và hiệu quả. Phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy phụ đạo mà nhà trường đã đề ra.
Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nếu có vướng mắc trực tiếp báo cáo bằng văn bản cho Ban giám hiệu để kịp thời khắc phục và có hướng giải quyết ./.
 

Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để theo dõi chỉ đạo);
- Các tổ chuyên môn (thực hiện);
- GVCN, GVBM (thực hiện);
- Lưu VP.
KT. HIỆU TRƯỞNG
P.HIỆU TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
HỒ CÔNG HIỆP

 

 


Các tin khác
© Copyright 2011 TRƯỜNG THPT PHÙ ĐỔNG ĐÀ LẠT
Design by: TRUNG TÂM DỊCH VỤ NỘI DUNG - VIỄN THÔNG LÂM ĐỒNG